טביב – ניהול כיתה
עדכונים יכנסו לתוקף לאחר סגירת הכיתה

כניסת תלמיד לכיתה ללא מורה

 

  אפשר     מנע                                                

 

 

 שינוי סיסמת כניסה לתלמיד

 

סיסמה חדשה: