תקנון ותנאי השימוש באתר

 

ברוכים הבאים לאתר Atar3D.com.
האתר כולל שרתי אינטרנט על תשתית מחשוב ענן בארץ, ובעולם. המספקים כלי מקוון הכולל מערכת "כיתה ווירטואלית",  (אתר זה, על כל רבדיו ונדבכיו, כולל מערכת הכיתה הווירטואלית יקרא להלן: "האתר").

האתר מספק שירות מנויים אינטרנטי בתשלום,  לביצוע  וובינרים ופגישות אונלין במערכת כלים מקוונים עבור וירטואליזציה של הוראה בכיתה ווירטואלית הפועלת בדפדפן. (להלן: "השרות").

 

כללי

 1. תקנון זה מביא לידיעת משתמשי האתר את מגבלות השימוש בו והגבלות על אחריותו של האתר כלפי מערכת כיתה ווירטואלית, השרות והמידע המתפרסם באתר.
 2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין בעל האתר לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גוף משפטי אחר (להלן: "המשתמש") אשר ייעשה שימוש באתר, לרבות שימוש במערכת הכיתה הווירטואלית.
  המילה "שימוש", על כל הטיותיה, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או כניסה ושימוש במערכת הכיתה הווירטואלית ו/או כל שימוש אחר במערכת הכיתה הווירטואלית (המבקר או הגולש באתר יקרא: "משתמש").
 3. תקופת ההסכם. תקופת הסכם זה (להלן: "תקופת") יהיה כאמור בטופס ההזמנה.
 4. תקנון זה יחול על כל שרות או מוצר נוסף, אשר יוצע להזמנה באתר זה מעת לעת
 5. מפעיל האתר שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.
 6. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש באתר"). אם אינך מסכים להיות קשור בתנאי השימוש באתר, הנך נדרש להפסיק לאלתר כל שימוש בו. במקרה של הפרת תנאים אלה על ידך, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את כניסתך לאתר וכן להסיר ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת, כל תוכן ו/או מידע שהועלה על ידך על.
 7. המשתמש המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, מוזמן לפנות לבעל האתר באמצעות הפונקציה "צור קשר", שבראש האתר.
 8. האתר והשרות אינו מייצר מידע, אלא משמש כפלטפורמה למשתמשים לשתף מידע וליצור קשרים ביניהם. לפיכך, אין לראות באתר ו/או במפעיל האתר כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.
 9. האתר  אינו טוען לבעלות על תוכן, שהמשתמש  מעלה לשירותים. עם זאת, כאשר המשתמש עושה זאת, הוא מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים החוקי של כל הזכויות לתוכן זה או שהוא מורשה על ידי בעליו החוקיים לשימוש ולהפוך את התוכן כזה זמין בשירותים, בהתאם לתנאים.
 10. אין בפעילות המתבצעת דרך האתר ו/או במפגשים המקוונים כדי ליצור מערכת יחסים משפטית בין האתר ו/או מפעילת האתר לבין הגורמים המעורבים באותה פעילות.

רכישת מנוי ותשלום עבור השרות

 1. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, לרבות שירותי המנוי המוצעים, כרוכים בתשלום, שיקבע על פי שיקול דעתה של החברה.
 2. מנוי עשוי להיות מוגבל לתקופת זמן מסוימת ועשוי לכלול הגבלות נוספות בנוגע לתנאי שימוש, מספר המשתמשים, היקף אחסון קבצי הקלטה, וכל מגבלות נוספות אחרות. משתמש לא יחרוג ממגבלות המנוי שלו. האתר יכול לאכוף באמצעים טכנולוגיים כדי למנוע חריגה כזו. כל חריגה תחויב על פי המחירון השירותים. והנך מסכים לשלם לאתר מחירים כאלה באירוע כזה.
 3. ראוי להדגיש כי לאחר רכישת שירותים, כגון מנוי, פרויקט, או כל שירות או מוצר אחר, לא ניתן יהיה להקפיאו בכל שלב שהוא במהלך תוקפו וכן לא ניתן לקבל החזר כספי מלא או חלקי-יחסי לאחר הרכישה ו/או השימוש בו. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תעריפי חיוב במועד שתבחר ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. מחיר המנוי הינו לתקופה של חודש, תשלום מראש עבור 6 או 12 חדשים מגלם הנחת עבור התשלום מראש.
 5. ראוי להדגיש כי אין אפשרות לשנות מסלולי מנוי אחרי תחילתו.
 6. המנוי והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי, סביר והוגן. השירותים אינם מיועדים למכירה, להעברה לצד שלישי. סעיף זה הינו מהותי, במקרה של חשש סביר להונאה, או לשימוש לרעה ברשת,
  לשימוש המהווה הפרעה למשתמשים אחרים או שימוש שאינו אישי סביר והוגן נהיה רשאים לנתקך מהרשת או מהשירות ללא התראה מוקדמת. אם נוכל, נפעל ליצור עמך קשר כדי
  שיתאפשר לך להסביר את השימוש כאמור, ובמידה ולא נצליח ליצור עימך קשר או שלא תספק הסבר ראוי, המנוי יבוטל

מנוי מקליט – תנאים והגבלות

 1. קבצי הקלטות נשמרים בענן שרתי הכיתה, עד חודש לאחר סיום תקופת המנוי.
 2. לאחר חודש מסיום המנוי, ההקלטות נמחקות אוטומטית ללא אפשרות שיחזור.
 3. ניתן לצפות בקלטות בדפדפן כרום בכל מחשב או מכשיר אנדרואיד.
 4. לא ניתן לצפות בהקלטות במכשירי איי-פון.

מדיניות ביטול מינוי

הנך רשאי לבטל הזמנה לרכישת מנוי תוך 14 יום ממועד הזמנת השירות (להלן: "תקופת ההזמנה") באמצעות הודעת ביטול למחלקת שירות הלקוחות,  בכתב בדוא"ל  לכתובת service@atar3d.com
במקרה של ביטול לאחר מועד תחילת המנוי, נחייב בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך, לפי מחיר מנוי החודשי.

המנוי בלתי תלוי בהיקף השימוש ולא ניתן לקבל החזר כספי לתקופה בה לא נעשה שימוש בכיתה. לא ניתן להפסיק או להקפיא את המנוי באמצע התקופה. בנוסף, כל התשלומים לאתר הם תשלומים מראש המתבצעים בהתאם לסוג המנוי ואינם ניתנים להחזרה (למעט אם בוטל תוך 14 ימים מיום ההזמנה, כמפורט להלן).

לAtar3D עומדת הזכות, לבטל ללא הודעה מראש גישה של המנוי לשרות הכיתה הווירטואלית במקרים הבאים:
(1) טרם שולם התשלום בגין המנוי.
(2) במקרים של הפרת תנאי השימוש.

 

טיפול בתקלות

 1. מפעילת האתר והשרות אינה מתחייבת להפעיל את האתר והשרות במתכונתו הנוכחית לפרק זמן מסוים או קבוע. למפעילת האתר הזכות לערוך שינויים מבניים ומהותיים באתר ובשרות, ולבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. מפעילת האתר עושה מאמץ על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והשרות הנלווים להפעלתו.
 2. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 3. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

זמינות אתר ושירות

 1. המשתמש מצהיר  כי ידוע לו ש:זמינות ואיכות השרות, מספר המשתתפים, הפונקציונליות של שירות מערכת הכיתה הווירטואלית, כולל איכות השידור, וידאו ואודיו, שידור מסך, הקלטה, וכל שאר תכונות ואפשרויות מערכת הכיתה הווירטואלית. כולם תלויים בגורמים שונים בצד המשתמש שאינם בשליטת האתר והשרות. גורמים אילו כוללים רשתות תקשורת, תוכנה, וחומרת מחשב, מיקרופון, מצלמה, צורת החיבור לאינטרנט, ואיכות קליטת רשתות אלחוטיות, ספק תשתית האינטרנט של המשתמש, ספק שרות האינטרנט של המשתמש, תוכנות סינון אתרים, ותוכנות אחרות הפועלות על חומרת המשתמש, ועל ידי צדדים שלישיים.
 2. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים ש לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד בעל האתר ו/או כל מי מטעמו בקשר לשרות המוצע באתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב שיבושים בזמינות ואיכות השרות.
 3. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשל (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או במפגשים המקוונים ולא תהא לשום משתמש ו/או אדם אחר ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא בנוגע להפרעה כאמור.
 4. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר ואו בשרות, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש ב באתר ואו בשרות ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ואו בשרות ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר ואו בשרות.
 5. השרות ניתן לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך.
 6. בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע ו/או עיכוב השרות  באתר, אשר אינו בשליטתו – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי האינטרנט או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון ו/או מצב חירום.
 7. עם הפסקת או סיום השירות, יהיה רשאי האתר למחוק את החומר הכלול בשרתי השרות, כולל קבצי הקלטה, וקבצים אחרים, בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

שינויים בשרות ובאתר.

מפעילת האתר והשרות אינה מתחייבת להפעיל את האתר והשרות במתכונתו הנוכחית לפרק זמן מסוים או קבוע. למפעילת האתר הזכות לערוך שינויים מבניים ומהותיים באתר ובשרות, ולבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים, לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. מפעילת האתר עושה מאמץ על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והשרות הנלווים להפעלתו. . מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי מנהל האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לאחר שנתן התראה בגין הפסקת השירות בתוך זמן סביר מראש, וכן ישיב את יתרת התמורה בגין המנוי, מיום הפסקת פעולתה של השרות, תוחזר למשתמש בדרכים המקובלות.

 

שימוש סביר בשרות

 1. המשתמש מצהיר כי לא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר. שלא לבצע כל פעולה אשר עלולה להתערב ו/או להפריע בדרך הפעולה הרגילה של האתר. שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תנאי השימוש.
 2. המשתמש אינו רשאי לספק את השירות לצדדים שלישיים על ידי מכירה חוזרת, רישוי, השכרה, ליסינג, העברה, הלוואות, שיתוף זמן, הקצאה, שיקוף, פיזור מחדש או הצגת השירות או כל חלק ממנו, ללא קבלת הרשות מפורשת בכתב ומראש ספק.

שינויים בבעלות

האתר עשוי לשלב את הבעלות או בניהול של השירותים כתאגיד נפרד, או להעביר את זכויות בעלות וכותרת בשירותים, לצד שלישי, ובלבד שזכויותיך לפי תנאים לא ייפגעו על ידי העברת זכויות. במקרה זה, עותק של הפרטים ומידע המתייחס אליך יועבר לתאגיד שיקבל את הזכויות בשירותים ואתה נותן בזאת את הסכמתך מראש לכך.

 

מדיניות פרטיות

 1. מפעילת האתר רשאית לשלוח, והמשתמשים מסכימים לקבל, מעת לעת מידע פרסומי, באמצעות דואר אלקטרוני.
 2. מפעילת האתר אינה חולקת מידע אישי ומזהה על משתמשי האתר אלא בהתאם להוראות כל דין. על אף האמור לעיל, במקרה הצורך רשאית מפעילת האתר למסור את פרטיך לצד שלישי לצורך גביית כספים שהנך חייב לאתר ו/או למפעילת האתר בגין השימוש באתר בכל צורה שהיא.
 3. במידה ותבקש מפעילת האתר במפורש ובכתב, מפעילת האתר מתחייבת למחוק את המידע האישי שלך ולא לבצע בו שימוש לצורכי האתר.

דין ומקום שיפוט

על השימוש בשרות ובאתר, על כלל רבדיו ודפי האינטרנט שלו, ובכל הקשור עם האתר וליחסים שבין האתר ו/או מפעילת האתר לבין המשתמש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין שלה, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.